školy virtuálnì

Přírodovědecká fakulta Univerzity J.E. Purkyně

 
Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem patří mezi nejmladší fakulty ústecké alma mater.
Kliknutím zobrazíte virtuální procházku školou...  
 

Přírodovědecká fakulta má šest kateder:

 • Katedra biologie
 • Katedra fyziky
 • Katedra geografie
 • Katedra chemie
 • Katedra informatiky
 • Katedra matematiky

 

Poslání fakulty

Posláním Přírodovědecké fakulty UJEP je pěstování výuky a rozvoj poznání v přírodovědných oborech. Zaujímá tímto jedinečné postavení v regionu severozápadních Čech. Výrazně posíluje vědecko-výzkumnou základnu v oblasti přírodních věd na UJEP i v regionu a usiluje o výrazné zapojení do evropského výzkumného prostoru a podporuje průmyslové podniky v regionu nabídkou kvalitního aplikovaného výzkumu. Fakulta spolupracuje s řadou podniků a připravuje absolventy, kteří se dobře uplatňují na trhu práce.

 

Věda a výzkum na fakultě jsou zaměřeny do několika oblastí:

 • Chemické inženýrství, instrumentální metody analytické chemie a supramolekulární chemie
 • Vývoj nových materiálů a nanomateriálů s využitím plazmových technologií
 • Počítačová fyzika, tj. využití počítačových metod a simulací v řešení široké škály problémů, od vývoje nových materiálů přes chemické inženýrství a procesy ve sluneční atmosféře až po řešení struktury a vlastností biomolekulárních systémů
 • Fyzika povrchů, tenkých vrstev a plazmatu
 • Biomimetika, mikrobiologie, biosenzory
 • Biologie rostlin a živočichů
 • Spolehlivost a bezpečnost informačních systémů; dependabilita složitých systémů
 • Formace aliancí a koalicí v kontextu multiagentních systémů;
 • Obecná topologie a teorie kategorií
 • Reálná analýza a její aplikace na úlohy variačního počtu a diferenciálních rovnic
 • Neasociativní algebra a teorie binárních systémů
 • Aplikovaná geografie, environmentální geografie, krajinná ekologie, syntéza krajiny, krajinné plánování

 

Studium

Uchazeči o studium na Přírodovědecké fakultě UJEP si mohou vybírat z velmi široké nabídky studijních oborů, některé z nich nejsou otevírány na žádné jiné vysoké škole v České republice. Jedná se například o bakalářský studijní obor Přírodovědné vzdělávání, který zaujme zejména studenty, kteří se rádi dozvídají poznatky z více oborů a nebojí se biologie, chemie, fyziky a geografie.

Další mezioborově zaměřené bakalářské obory jsou například Matematická informatika, Matematika a její použití v přírodních vědách nebo Aplikované nanotechnologie. Díky spolupráci s dalšími fakultami může Přírodovědecká fakulta uchazečům o studium nabídnout také ojedinělou nabídku zajímavých kombinací studijních předmětů ve dvouoborových bakalářských i navazujících magisterských studijních oborech, které jsou zaměřeny zejména na přípravu budoucích učitelů na základních a středních školách.

Pro ty, co nemohou z nejrůznějších důvodů absolvovat prezenční studium, je zajímavá možnost studovat některé obory v kombinované formě studia. Uchazeči o studium na Přírodovědecké fakultě také přivítají, že na většinu studijních oborů se nedělají přijímací zkoušky. Studium přírodovědně zaměřených oborů sice nepatří k nejsnadnějším, ale zato dává jejich absolventům dobré předpoklady pro dobré uplatnění na trhu práce. Ve vybraných s tudijních programech (Matematika a Fyzika) je možné se přihlásit i do rigorózního řízení a získat titul „doktor přírodních věd“ (RND r.) nebo absolvovat doktorské studium, dosáhnout nejvyšší stupeň vysokoškolského vzdělání a získat mezinárodně uznávaný titul „Philosophiae Doctor“ (Ph.D.).

Díky kreditnímu systému si s tudent imohou volit individuální tempo studia. Ve výuce je kladen důraz na kvalitu a také aktuálnost poznatků s ohledem na stále se měnící požadavky praxe. Cílem naší fakulty je zachovat vysokou kvalitu úrovně absolventů. Pro podporu vstupu na evropský trh práce je absolventům vydáván Diploma Supplement.

 

Přehled studijních oborů na Přírodovědecké fakultě

Bakalářské obory

 • Geografie střední Evropy
 • Geografie
 • Toxikologie a analýza škodlivin
 • Biologie
 • Počítačové modelování ve fyzice a technice
 • Aplikované nanotechnologie
 • Informační systémy
 • Matematická informatika
 • Matematika a její použití v přírodních vědách


Dále jsou na fakultě realizována dvouoborová studia v různých studijních kombinacích, která jsou zajišťována jednak katedrami Přírodovědecké fakulty, jednak ve spolupráci s Filozofickou a Pedagogickou fakultou a Fakultou výrobních technologií a managementu.

 

Navazující magisterské obory

 • Počítačové modelování ve vědě a technice
 • Geografie
 • Dvouoborové studium učitelství pro 2. stupeň ZŠ
 • Dvouoborové studium učitelství pro SŠ


Dvouoborová studia jsou zajišťována v různých kombinacích předmětů katedrami Přírodovědecké fakulty a také ve spolupráci s Filozofickou a Pedagogickou fakultou.

 

Doktorské obory

 • Počítačové metody ve vědě a technice
 • Computer Methods in Science and Technology
 • Obecné otázky matematiky

 

Připravované magisterské obory pro akreditace v roce 2011 a 2012

 • Aplikované nanotechnologie
 • Informační systémy
 • Biologie
 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie

 

Proč studovat na Přírodovědecké fakultě v Ústí nad Labem?

Přírodovědecká fakulta prochází od svého vzniku téměř neustálým dynamickým rozvojem, jak na poli vzdělávání mladých lidí, tak na poli vědeckovýzkumném. Snaží se profilovat jako fakulta mladá duchem, otevřená nejnovějším trendům, jako fakulta, která svým studentům nabízí kromě fundovaného zázemí i individuální přístup a přátelskou atmosféru.

Všichni studenti fakulty mají také možnost strávit část svého studia na zahraniční vysoké škole a získat tak neocenitelné zkušenosti z realizace výuky v cizí zemi. Postupně se tato možnost ze strany studentů stává více a více využívaná. Každoročně jsou studentům hrazeny studijní pobyty například v Německu, Nizozemsku, Španělsku, Švédsku, Norsku, Estonsku či Turecku. A nejen to – kam oko pohlédne, nabízí fakulta další možnosti a výhody, zpříjemňující studentský život.

 • motivační stipendia ve výši až 10 000 Kč ročně,
 • sociální, katedrální a prospěchová stipendia,
 • mimořádná stipendia při zapojení studentů do projektů vědy a výzkumu,
 • špičkově vybavené laboratoře a multimediální učebny, internet, wi-fi síť,
 • ubytování a stravování v těsné blízkosti fakulty,
 • odborná knihovna se studovnou a knihkupectví,
 • vysokoškolský klub, videoklub, filmový klub,
 • možnost sportovního vyžití – tělocvičny, posilovny, kurty,
 • univerzitní poradenské centrum, psychologická poradna,
 • plesy, turnaje a zajímavá nabídka dalších společenských akcí a setkání,
 • město v malebném prostředí Českého středohoří.

 budova školy

  

Chcete se  dozvědět více?

Podívejte se na naše internetové stránky.


Kontakt

 
ADRESA:
PřF UJEP
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem
 
TELEFON:
+420 475 283 223
 
FAX:
+420 475 283 563
 
E-MAIL:
info@sci.ujep.cz

INTERNETOVÉ STRÁNKY:
http://sci.ujep.cz
  

Hodnocení: Průměrmé hodnocení: 4
Prezentaci hodnotil(o/i) 48 uživatelů
 

© 2019 školy-virtuálně.cz | vytvořili DělámeToDobře.cz

Doporučujeme: ručně vyráběné kované nože Güde Solingen na www.noze.shop. Produktové fotografie Brno a grafické práce od Airshots.cz.