školy virtuálnì

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové

 
Zdravotnická škola jediná v regionu, která nabízí velkou škálu zdravotnických oborů a má dlouholetou tradici v jejich vzdělávání. Jsme otevřená, úspěšná, stabilní, silná a konkurenceschopná škola vychovávající absolventa, který si váží sebe i všech kolem sebe a zdraví staví mezi své priority.
Kliknutím zobrazíte virtuální procházku školou...  
 

V Komenském ulici v Hradci Králové stojí majestátní novorenesanční budova z roku 1874 postavena podle projektu Václava Webra. Za jejími zdmi to ale kypí životem, funguje organizmus velké instituce. V současné době má výbornou dostupnost- zastávka MHD je před školou (č. 2, 18).


Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola (tento název škola nese od 1. ledna 2006) je příspěvkovou organizací zřízenou Královéhradeckým krajem. Škola datuje svůj vznik k 1. září 1949, kdy došlo ke sloučení školy pro ženská povolání a ošetřovatelské školy řádu Šedých sester - vznikla vyšší sociálně-zdravotní škola.

 

Vybavení školy

Interiér budovy prošel v posledních letech řadou rekonstrukcí a modernizací, nadále této oblasti věnujeme velkou pozornost. Učebny jsou standardně vybaveny moderní prezentační technikou - datovými projektory, PC s přístupy na internet, projekčními plochami, ozvučením, zatemněním atd. Pro výuku jsou k dispozici:

 • 2 počítačové učebny
 • 5 jazykových laboratoří
 • 3 laboratoře pro výuku zubních techniků
 • 3 laboratoře pro výuku laborantů
 • 5 odborných učeben pro výuku ošetřovatelství a první pomoci
 • učebny specializované na výuku psychologie, společenských věd, výtvarné výchovy
 • velká a malá tělocvična, posilovna, hřiště, loděnice


Součástí školy jsou také dva objekty domova mládeže, oba ve vlastnictví Královéhradeckého kraje.
Domov mládeže v Hradecké ulici v současnosti nabízí moderní a komfortní ubytování 125 žákům a studentům školy. Je v něm umístěna i školní jídelna pro 600 strávníků. Budova v Hradecké ulici je vzdálena 10 min. chůze od školy směrem k  Fakultní nemocnici.
Domov mládeže v Komenského ulici má kapacitu 65 ubytovaných. Měsíční poplatky jsou 800 až 1300 Kč. Je v bezprostřední blízkosti školy.
Stravování poskytujeme s možností výběru ze dvou variant, jídla jsou připravována podle zásad racionální výživy, vždy je v nabídce jedno bezmasé jídlo.


Finanční zdroje

Základní finanční zdroje představují dotace ze státního rozpočtu a příspěvek zřizovatele. Další zdroje pocházejí z úhrad za poskytování vzdělávání a školských služeb (poplatky za ubytování, stravování) a z doplňkové činnosti školy. Získáváme také další zdroje z grantových prostředků na realizaci projektů. V této činnosti jsme velmi úspěšní, např. v roce 2006 jsme získali dotaci z ESF cca 5 milionů Kč na projekt Multimediální trenažér plánování ošetřovatelské péče a v roce 2008 další dotaci z ESF cca 20 milionů Kč na projekty Multimediální první pomoc pro pedagogy, Virtuální nemocnice, Spolupráce VOŠ, VŠ a zaměstnanců při modernizaci vzdělávacích programů zdravotnických VOŠ a Virtuální zdravotní pojišťovna.

 

Důvody, proč studovat u nás ve škole:

 • zaujímáme stabilní místo ve zdravotnickém vzdělání
 • poskytujeme široké spektrum služeb (ubytovací, stravovací, knihovnické)
 • poskytujeme dva stupně vzdělání - střední vzdělání s maturitou a vyšší odborné vzdělání zakončené titulem diplomovaný specialista
 • naši absolventi jsou schopni uplatnit se na trhu práce u nás i v zahraničí
 • vychováváme úspěšné odborníky, kteří jsou kreativní a otevření novým věcem
 • rozvíjíme spolupráci s komunitou, partnerskými a charitativními organizacemi
 • můžeme se pyšnit také zařazením do sítě škol podporujících zdraví a titul Zdravá škola vnímáme jako zavazující
 • vládne tu dobré klima, důležitá je pro nás otevřená a slušná komunikace všech aktérů školního dění
 • zajišťujeme poradenství žákům a studentům a pomáháme jim tak řešit jejich náročné životní situace, ve škole působí školní psycholog a výchovný poradce
 • s žáky a studenty pracujeme individuálně, podporujeme jejich zájem o volnočasové aktivity, studentskou odbornou činnost či zapojení do charitativních projektů

  

Nabízíme tyto čtyřleté studijní obory s maturitou:

 •   Zdravotnické lyceum (78–42–M/04)

Je perspektivní obor, který intenzivně připravuje žáky k dalšímu studiu všech studijních oborů na lékařských fakultách a vyšších zdravotnických školách. Absolvent má možnost uplatnit se v sociálních službách a v různých organizacích zabývajících se sociální nebo charitativní činností.

Studium zdravotnického lycea umožňuje hlubší vzdělání ve všeobecně vzdělávacích předmětech (biologie, chemie, fyzika), studium dvou cizích jazyků, dále umožňuje získat všeobecný rozhled v oblasti zdravotnictví. Ve 3. ročníku si žáci mohou vybrat dva volitelné přírodovědné předměty z nabízených čtyř možností: Seminář z biologie, Seminář z chemie, Seminář z fyziky a Seminář z matematiky. Od třetího ročníku si dále volí výběrové předměty zaměřené buď na klinické lékařské a ošetřovatelské obory, nebo na obory technické či laboratorní podle toho, kam chtějí v budoucnu směřovat. Žáci si tedy vybírají ze dvou volitelných zdravotnických modulů. V rámci 1. modulu nabízíme dva předměty: Ošetřovatelský edukační seminář a Biofyzika a zdravotnická technika. V rámci 2. modulu mají možnost volit předmět Vybrané laboratorní metody. V těchto zvolených specializacích potom musí pokračovat i ve 4. ročníku, tím sami ovlivňují svoji přípravu na další studium.

 

 • Zdravotnický asistent (53–41–M/01)

Absolvent oboru je připraven k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka, může pracovat ve státních i soukromých zařízeních (lůžkových i ambulantních), v primární ošetřovatelské péči, v zařízeních dlouhodobé péče a v agenturách domácí péče. Absolvent oboru může také pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách v oboru.

Ve 3. a 4. ročníku převládají odborné předměty: Ošetřovatelství, Ošetřování nemocných, Psychologie a komunikace, První pomoc. Velká část odborné výuky je realizována formou praktické výuky na klinických pracovištích Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

 

 • Asistent zubního technika (53–44–M/03)

Absolvent se uplatní v zubních laboratořích zdravotního zařízení (státních i soukromých), nebo může pokračovat v navazujícím studiu na vyšších odborných školách a studiu na vysokých školách v oboru.

Ve 3. a 4. ročníku převládají odborné předměty: Stomatologie, Somatologie, Kreslení a modelování, Protetická technologie, Stomatologická protetika a Zhotovování stomatologických protéz. Velká část odborné přípravy je realizována formou praktické výuky v laboratořích školy.

 

 • Laboratorní asistent (53–43–M/01)

V praxi se absolvent může realizovat v laboratořích zdravotního zařízení, laboratořích vědeckých pracovišť (vysokých škol, výzkumných ústavů), laboratořích zdravotních ústavů, laboratořích farmaceutických firem. Absolvent může také pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách v oboru.

Ve 3. a 4. ročníku převládají odborné předměty: Biochemie, Klinická biochemie, Hematologie a transfuzní služba, Mikrobiologie a histologie. Velká část odborné výuky je realizována formou praktické výuky v laboratořích školy a ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové.

 

Nabízíme tříleté vyšší odborné denní studium v těchto oborech:

 • Diplomovaný farmaceutický asistent (53–43–N/11)
 • Diplomovaný zdravotní laborant (53-43-N/21)
 • Diplomovaná všeobecná sestra (53–41–N/11)
 • Diplomovaný zubní technik (53–44–N/11)

Praktická výuka probíhá na špičkových pracovištích Fakultní nemocnice v Hradci Králové, v kontrolních laboratořích Státního ústavu pro kontrolu léčiv a v dalších specializovaných pracovištích ve spolupráci se specialisty daného oboru. Tyto obory jsou zakončeny absolutoriem a titulem diplomovaný specialista.

 


Navštivte naši školu individuálně po telefonické domluvě nebo se informujte o termínech dnů otevřených dveří.

 

Chcete se  dozvědět více?

Podívejte se na naše internetové stránky


Kontakt

 
ADRESA:
Komenského 234
Hradec Králové 500 03 
 
TELEFON:
495 075 111
 
FAX:
495 513 485
 
E-MAIL:
shk@zshk.cz

INTERNETOVÉ STRÁNKY:
www.zshk.cz
  

Hodnocení: Průměrmé hodnocení: 3
Prezentaci hodnotil(o/i) 103 uživatelů
 

© 2019 školy-virtuálně.cz | vytvořili DělámeToDobře.cz

Doporučujeme: ručně vyráběné kované nože Güde Solingen na www.noze.shop. Produktové fotografie Brno a grafické práce od Airshots.cz.